KVKK

Kişisel Veri İşlenmesi ve Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi Hakkında Aydınlatma Metni
VOLCAR OTOMOBİL VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) olarak sıfır araç satışı, yetkili servis ve 2. El araç alım-satımı gerçekleştirmekteyiz. İşbu Kişisel Veri İşlenmesi ve Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi Hakkında Aydınlatma Metni, Volcar Otomobil tarafından yürütülen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında şirketimizin tanıtımına ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz karşısında, sizlere ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu kapsamda ve etkinlik kayıtlarının tutulabilmesi kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bilgilendirmede bulunmak için hazırlanmıştır.
I. Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Yollanması
Şirketimizin kampanya bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, şirketimizce uygulanan kampanya, tanıtım ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.
Vermiş olduğunuz bu onay ihtiyari ve kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde yine kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman talebiniz tarihi itibariyle şirketimizden elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler vasıtasıyla söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebinde bulunmanız üzerine talebiniz şirketimiz tarafından yerine getirilecektir.
II. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Şirketimiz tarafından araç, servis vs. hizmetlerin verilebilmesi ve kayıtların tutulabilmesi amacıyla ad, soyad, telefon numarası, elektronik posta adresi, cinsiyet, uyruk, ülke, meslek, doğum tarihi, kimlik/pasaport belgeleri, araç plakası, ödeme için kart bilgileri, sigorta bilgisi, whatsapp ve fatura bilgileri ve kamera kayıtları gibi bilgileriniz (birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin bu kapsamda şirketimiz tarafından işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. fıkrasının 2. maddesinin (c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebiyle yerine getirilmektedir.
Ek olarak, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi için onay vermeniz ve ekli formu doldurmanız haline, şirketimiz tarafından yürütülen bilgilendirme, kampanya ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, şirketimizin tanıtımına ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanabilmesi için Kişisel Verileriniz şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz ayrıca ticari iletilerin tarafınıza gönderilebilmesi için şirketimizin ticari elektronik ileti gönderilmesi ile ilgili olarak o dönemde destek hizmet aldığı mobil medya şirketleri, ajanslar, medya ve reklam ajansları ve pazarlama şirketleri ile gerekli olduğu ölçüde paylaşılacaktır.
Kişisel Verilerinizin bu kapsamda şirketimiz tarafından işlenmesi ve bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili hizmet alınan iş ortakları ile paylaşımı KVKK’nın 5. fıkrasının 1. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebiyle yerine getirilmektedir. Ticari elektronik ileti yollanması izninizde olduğu gibi ve bu kapsamda Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin vereceğiniz açık rızanız da ihtiyari ve kendi takdirinizde olup, onay verdiğiniz durumda da ilerleyen dönemlerde kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman şirketimiz ile bağlantıya geçerek açık rızanızı geri alabilirsiniz. Bu kapsamda talepte bulunmanız üzerine talebiniz şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde yerine getirilecektir.
Her durumda Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar, bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenecek ve ilgili kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza edilecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat tahtındaki kurallara şekilde silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.
KVKK kapsamında ayrıca işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıda sayılı haklarınız bulunmakta olup, haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketimizden elde edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, formun ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte … adresine elden teslim edebilir veya kayıtlı posta ile gönderebilir, ya da … adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, güvenli elektronik imzayla veya mobil imza ile imzalı şekilde, şirketimize iletebilirsiniz.
i. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
Şirketimiz ilgili ticari elektronik iletileri tarafınıza iletirken Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve TİCARİ Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, ve bu kapsamda Kişisel Verilerinizi işlerken KVKK, ilgili ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere o an yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun davranacaktır.
Konuyu saygıyla dikkatinize sunarız.
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve TİCARİ Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından işlenmesine ve tarafıma elektronik ileti gönderilmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.